הכננת חוות דעת מומחה

הכננת חוות דעת מומחה

חריגות מפלסי רעש ורעידות גורמות לפגיעה בבריאותם ואיכות חייהם של בני האדם ולירידת ערך נכסיהם. כל פנייה או תלונה בנושא זה לרשות מקומית או ערכאה שיפוטית מחייבת צירוף של חוות דעת מומחה. החברה מבססת את חוות דעת המומחה על תוצאות מדידות או חישובים של מפלסי רעש ורעידות, וניתוח התוצאות על בסיס קריטריונים מקצועיים בתחום.

בהתחשב ברגישות הנושא, אנו ממליצים לפנות אלינו באופן ישיר על מנת לדון בפרטי המקרה ביעילות ודיסקרטיות.